جستجوگر پیشرفته


موضوع : ایین نامه ها ,

آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي

 

مصوبه هشتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ17/3/1390

موضوع:آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي

مقدمه:

در راستاي تحقق اهداف سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتصدو بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 2/5/89 آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي به شرح ذيل تصويب مي شود.

ماده 1- تعریف:

مجتمع آموزشی و پرورشی به مجموعه اي از واحدهاي آموزشی وپرورشی دولتی همجوار (در اين آيين نامه مدارس تابعه ناميده مي شود) در یک منطقه يا ناحیه آموزش و پرورش اطلاق می‌شود که به طور متوالي و پيوسته و با مديريت واحد درتمام دوره هاي تحصيلي (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در يك جنسيت برابر مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات فعالیت می‌کند.

تبصره1- مجتمع آموزشی و پرورشی می تواند شاخه ها و رشته های دوره متوسطه اعم از نظری، فنی و      حرفه ای و کاردانش را به صورت تلفیقی ارائه نماید.

تبصره 2- تشكيل مجتمع حداقل با دو مدرسه تابعه و در دو دوره تحصیلی متوالی بلامانع است مشروط بر آنكه در سال هاي بعد، مجتمع شامل هر سه دوره تحصيلي شود.

تبصره3- مدارس خاص دولتي(نمونه دولتی، شاهد، ایثاگران و استعدادهاي درخشان و....) با هم نوع خود و با رعايت ساير مقررات مربوط مي توانند به صورت مجتمع فعاليت ‌نمايند.

تبصره4- ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مدارس غير دولتي با رعايت مقررات مربوط بلا مانع است.

تبصره 5- مجتمع آموزشي و پرورشي روستایی و عشایری برابر آیین نامه خاص خود تشكيل و فعاليت مي كند.

تبصره 6- مدارس ضمیمه به عنوان یک واحد مستقل آموزشي وپرورشي محسوب نمی شود.

ماده 2- اهداف:

1- ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت در مدارس با استمرار و توالي فعالیت های آموزشی و پرورشي در دوره هاي مختلف تحصيلي مبتني بر مفاد سند تحول راهبردي و اهداف مصوب دوره های تحصیلی،

2- فراهم آوردن زمينه  شناخت کامل و جامع دانش آموزان در طولاني مدت و ايجاد هماهنگي و همسويي فزونتر در ارائه خدمات آموزشي و پرورشي به ايشان،

3- ارتقای شرایط کاری و صلاحيت حرفه ای معلمان، تبادل تجربيات و افزایش بهره وري و ترویج فرهنگ کارگروهی معلمان،

4- استمرار مديريت، یکپارچگي و هم افزایی در مديريت مدارس و استفاده بهینه از منابع انساني و مالي و تجهيزاتي آنها،

5- تسهیل امر نظارت و هدایت فعالیت هاي آموز شی و پرورشی،

6- شناخت دقيق خانواده ها و تقویت نقش متقابل خانواده و مدرسه در فرآيند تربيت دانش آموزان،

7- افزايش اقتدار و هويت مدرسه و ارتقاي نقش آن به عنوان کانون تربیتی محله در سطح محلی و منطقه‌اي. ماده 3- ارکان مجتمع:

الف- مدیر مجتمع:

مدیر مجتمع به عنوان رهبر آموزشي و پرورشي و نماينده آموزش وپرورش با رعایت ماده 5 اين آيين‌نامه از سوي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و براي مدت 5 سال منصوب مي شود. مدير مجتمع نسبت به کلیه ی امور مجتمع و مدارس تابعه آن مسئولیت یکسان داشته و وظايف زير را به عهده خواهد داشت:

1- ايجاد هماهنگي و همسويي بين اهداف و برنامه هاي مدارس تابعه و برنامه ریزي براي تحقق اهداف و ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشي مدارس تابعه مبتني بر مباني تعليم و تربيت اسلامي،

2- برنامه ريزي براي استفاده بهینه مدارس تابعه مجتمع از نیروهاي انسانی، امکانات وتجهیزات و منابع یکدیگر،

3- سیاستگذاری و هماهنگي فعاليتهاي علمي، فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي در مدارس تابعه به ويژه آموزش قرآن و اقامه نماز،

4- برنامه ريزي براي توسعه دوره هاي تحصيلي بر اساس مقتضيات و نيازهاي محلي و اعلام آن به اداره آموزش وپرورش منطقه،

5- نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزي براي برگزاري نشست هاي علمی و آموزش ضمن خدمت و دانش افزايي ايشان،

6- نظارت و ارزيابي امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس تابعه و اتخاذ تدابير تعالي بخش بر اساس نتايج حاصله،

7- ارزشيابي از عملكرد مديران مدارس تابعه و برنامه ريزي براي ارتقاي صلاحيت هاي حرفه اي و مهارت رهبري آموزشي آنها،

8- اجراي مصوبات شوراي مجتمع و تلاش براي ارتقاي مدارس تابعه به سطحي برتر در منطقه و استان در ابعاد آموزشي و تربيتي،

9- مشاركت در تدوين برنامه سالانه مدارس تابعه ونظارت بر حسن آنها،

10- انجام اموري كه عنداللزوم از سوي آموزش و پرورش به مديران مجتمع واگذار مي شود.

تبصره- انجام مكاتبات،گزارش ها و پيگيري هاي اداري مدارس تابعه با اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط و ارجاع بخشنامه ها به مدارس تابعه با مدير مجتمع خواهد بود و ليكن اطلاع رسانی آن به افراد ذی‌نفع، برعهده مدارس تابعه است.

ماده4- به هر مجتمع دولتي يك نفر به عنوان‹ مدير مجتمع›[1] اختصاص مي‌يابد كه در يكي از مدارس تابعه مستقر مي شود.

ماده5- شرايط احراز مدير مجتمع به شرح زير است:

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (ترجيحا در رشته هاي علوم تربيتي)،

تبصره- در مناطقي كه به دليل شرايط خاص، كمبود نيروي انساني وجود دارد با موافقت مدير كل آموزش و پرورش استان مي‌توان از افراد واجد شرايط داراي مدرك تحصيلي ليسانس استفاده نمود.

2- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت موفق آموزشي و پرورشي و برخوردار از نگرش علمي، خلاق و تعالي جويانه به فرايند تعليم و تربيت،

3- دارا بودن توان و سابقه مديريتي موفق در مدارس و برخوردار از روحيه مشاركت پذيري و كار گروهي.

تبصره- شرايط  فوق جايگزين بند ب شرايط اختصاصي مندرج در مصوبه شرايط احراز مديريت مدارس       مي شود و ساير شرايط مندرج در مصوبه مذكور براي مديران مجتمع به قوت خود باقي است.

ماده6- اركان مدارس تابعه مطابق آیين نامه اجرایي مدارس همانند ساير مدارس خواهد بود؛ ليكن مدير مجتمع براي ايجاد هماهنگي بيشتر و هم افزايي اركان مدارس مي تواند نشست‌هاي مشتركي را بين اركان مدارس تابعه برگزار كند. .

ب- شوراي مجتمع:

به منظور سياست گذاري و تعيين چارچوب كلي برنامه هاي دراز مدت و سالانه مجتمع و مشاركت مديران و مسئولان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري هاي مجتمع، شوراي مجتمع با تركيب و وظايف زير تشكيل مي شود:

1- ترکیب اعضا:

1-1- مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی به عنوان رئیس شورا

2-1- مديران هر يك از مدارس تابعه

3-1- رؤساي انجمن هاي اولیا و مربیان هر يك از مدارس تابعه

4-1- نماينده شورای معلمان هر يك از مدارس تابعه

تبصره 1- دبیر شوراي مجتمع از بین اعضا توسط رئیس شورا انتخاب می شود

تبصره2- شوراي مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود .جلسات شورا  با شرکت حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات با آراي اکثریت اعضاي حاضر معتبر است.

تبصره 3- رئيس شورا مي تواند از نماينده شوراي دانش‌آموزي، اوليا دانش‌آموزان، صاحب‌نظران و افراد        ذي ربط بر حسب مورد براي شركت در جلسات شوراي مجتمع دعوت نمايد.

2- وظایف و اختیارات شورا:

1-2- بررسی و تصویب برنامه دراز مدت و سالانه مجتمع و مدارس تابعه به پيشنهاد مدير مجتمع،

2-2- فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم براي تحقق اهداف و برنامه هاي آموزشی و پرورشي،

3-2- پيش بيني برنامه هاي لازم براي تعمیق باورهاي دینی و اعتقادي دانش آموزان، گسترش فعالیت‌هاي قرآنی، فرهنگی، هنري، ادبی و ورزشی و ارتقاي سطح سلامت روحی و روانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن،

4-2- فراهم آوردن زمينه مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي تربیت اجتماعی و نيز برنامه هاي آموزشي و تربيتي و پژوهشي مدارس،

5-2- بررسي فعالیت شوراهاي مدارس تابعه و ارايه راهكارهاي بهبود عملكرد آنها براي استفاده بهينه از مشاركت معلمان، دانش آموزان و خانواده ها در طرح ها و برنامه هاي مدارس،

6-2- بررسي و تصويب برنامه ها براي استفاده بهینه مدارس تابعه از نیروهاي انسانی، امکانات و تجهیزات و منابع یکدیگر ،

7-2- بررسي و تصویب طرح‌ها و برنامه ها در جهت شناسايي و جذب افراد لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره‌هاي مختلف تحصیلی و در محدوده جغرافیایی مجتمع،

8-2- بررسي برنامه هاي نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزي براي توانمند سازي و اجراي                 آموزش هاي مورد نیاز آنها و برگزاري نشست هاي علمی با رعایت مقررات مربوط،

9-2- جلب مشارکت‌هاي مردمی و کمک‌هاي خیرین و نیکوکاران و نهادهاي غیردولتی به ویژه انجمن‌هاي اولیا و مربیان.

10-2- بررسي، تصويب و نظارت بر فعاليت هاي علمي، فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي برابر دستورالعمل هاي مربوط،

11-2- برنامه ريزي و تصويب آموزش هاي خانواده در مدارس تابعه مجتمع،

12-2- برنامه ریزی جهت توسعه محلی و منطقه ای و تعامل اثر بخش و مفيد مجتمع با مراكز مذهبي، علمي و پژوهشي منطقه.

تبصره- اداره آموزش وپرورش منطقه يا ناحیه می تواند، انجام امور قابل تفويض از جمله برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، برنامه ريزي و تشكيل كلاسهاي جبراني و فوق‌ برنامه، امتحانات هماهنگ منطقه‌اي دوره هاي تحصیلی مدارس تابعه (اعم از طراحی سوال، تکثیر ، ارسال و نظارت) و برخي از وظايف كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي (به شرح پيوست) ‌را به شوراي مجتمع تفویض نماید.

ماده 7- مدارس تابعه از نظر فعالیت هاي آموزشی، پرورشی، اداري و منابع مالی در چارچوب مفاد اين      آيين نامه زیر نظر مدير مجتمع اداره می شوند.

ماده 8- امور اداري مجتمع‌:

1- گواهینامه های تحصيلي دوره هاي تحصيلي علاوه بر مراجع قبلي باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد كه لازم است مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.

2- بررسی و انسداد دفاترآمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ( امتحانات) مدارس تابعه توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام می شود.

3- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش انجام می‌شود.

4- دانش‌آموزان ثبت نام شده در مجتمع مي توانند با رعایت سایر شرایط تا پایان دوره متوسطه در مجتمع ادامه تحصیل دهند.

5- مجتمع آموزشي و پرورشي داراي مهر مستقلی خواهد بود كه در مکاتبات وانجام امور اداری از آن استفاده می شود.

6- هر یک از مدارس تابعه مهر مستقلی خواهند داشت که نام مجتمع و مدرسه تابعه درآن درج شده است.

ماده9– امور مالي مجتمع:

1- مجتمع داراي یک حساب بانکی متمركز خواهد بود که با دو امضا از سه امضا (مدیر مجتمع به عنوان امضاي ثابت- نماينده مديران مدارس تابعه به نمایندگی از دیگر مدیران و نماینده رؤساي انجمن هاي اولیا و مربیان مدارس تابعه) قابل برداشت است.

2- کمک های اولياي دانش آموزان، شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها و اعتبارات متمرکز حوزه ستادی و سرانه دانش آموز ان مدارس تابعه و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

3- وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع، متناسب با تعداد دانش‌آموزان، برنامه های سالانه، میزان محرومیت و...... در چارچوب مقررات و شاخص‌هاي مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع در اختيار مدارس تابعه قرار مي گيرد.

تبصره- كمك هاي مردمي خاص هر مدرسه در سر فصل جداگانه اي ثبت و درهمان مدرسه هزينه می شود..

4- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک مدارس تابعه و یا خرید ملزومات و تجهیزات به صورت متمرکز براساس آيين نامه مالي مدارس و از محل حساب بانکی مجتمع انجام مي شود.

5- مسئولیت نظارت برعملکرد و رسیدگی مالی مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط               می باشد.

ساير موارد:

ماده10- مدير مدرسه تابعه بر اساس شرايط احراز مديريت مدارس (مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش) توسط مدير مجتمع براي تأييد و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه پيشنهاد مي شود.

ماده11- عنوان مدير مدارس تابعه به ‹ معاون مجتمع و مدير مدرسه› تغيير يافته و براساس شرح وظايف مندرج درآيين نامه اجرايي مدارس (به استثنا وظايفي كه در اين آيين نامه به مدير مجتمع واگذار شده است) انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده12- معاون يا معاونان مدرسه تابعه توسط مدير مدرسه مربوط پیشنهاد و پس از تأييد مدير مجتمع براي تأييد و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفي مي شود.

ماده13- سازمان نوسازي و تجهيز مدارس موظف است در شهرها به ويژه در مناطق پرجمعيت، ساخت و ساز فضاهاي آموزشي و پرورشي را با معماری اسلامی – ایرانی و در قالب مجتمع (مركب از دوره هاي مختلف تحصيلي ) كه از نظر فضاي فيزيكي مستقل و كاملا در مجاور هم باشند، طراحی و اجرا نمایند.

ماده14- به منظور شناسایی و شکوفایی استعداد های دانش آموزان و هدایت تحصیلی و تربيتي ايشان و ارائه خدمات  مشاوره ای مطلوب بر حسب ویژگی های آنان، فرایند و عملکرد تحصیلی هريك از دانش آموزان در طول دوران تحصيل با رعایت اصول تربیتی ثبت می شود. دستور العمل این بند حداکثر ظرف مدت شش ماه  توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده15- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را دو سال پس از اجراي  آن به شوراي عالي آموزش وپرورش ارائه نمايد.

ماده16- مواردی‌که در این آئين نامه به آن اشاره نشده است مطابق با مصوبات شوراي‌‌عالی و دستورالعمل هاي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

موضوع : آيين نامه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهري در هشتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش تاريخ17/3/1390 به تصويب رسيد.

مهدي نويد                                                                          حميدرضا حاجي بابايي

دبير شورا                                                                                  رييس جلسه

آيين نامه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مورد تاييد است

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش

مصاديق اختيارات كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي قابل تفويض به شوراي مجتمع(موضوع تبصره ذيل وظايف و اختيارات شوراي مجتمع)

1- صدورمجوز ثبت نام درمدرسه بدون حضور در كلاس براى دانش آموزى كه به‏علت بيمارى خاص قادر به حضور دركلاس نمى‏باشد.

2- ايجاد تسهيلات براى برگزارى امتحان به صورت چندگزينه‏اى ،املاء صحيح غلط ، دادن وقت  ‏اضافى، جايگزين كردن نمره بخش كتبى به جاى شفاهى يا بالعكس درامتحانات داخلى باتوجه به شرايط خاص جسمانى افراد (اختلالات حركتى ، ناسازگار بدنى، عدم تعادل  بدنى ) به  تشخيص  پزشك معتمد.

4- صدور مجوز برگزارى ‏امتحان ‏در خارج‏ از مدرسه ‏از دانش‏آموزى‏ كه ‏به ‏تشخيص‏ پزشك‏ معتمد قادر به حضور در جلسه ‏امتحانى مدرسه‏ نيست و امتحان‏ مربوط به ‏صورت‏ نهايى‏ برگزار  نمى‏شود.

4ـ صدورمجوز اخذ امتحان پيش از موعد در دروسى كه امتحانات آنها بصورت نهايى نیست، حداكثر يكماه  قبل از شروع امتحانات پايانى از دانش آموزى كه به ضرورت به ‏اتفاق والدين خود به خارج از كشور عزيمت خواهدكرد.

5- صدور مجوز ثبت نام ازدانش آموزى كه به دلايل موجه قبل ازشروع سال يا نيمسال تحصيلى موفق به ثبت نام نشده است.

6- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزانى كه امتحانات آنها به علل مختلف از قبيل حوادث غیرمترقبه  و بلاياى طبيعى برگزار نشده و يا اوراق امتحانى آنان مفقود يا معدوم گرديده است در اولين  فرصت و حداكثر تا يكماه پس از پايان ايام امتحانات در دروسى كه امتحان آنها به صورت داخلى برگزارمى‏شود.

7- صدور مجوز انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه یا از یک منطقه به منطقه  دیگر برای دانش آموزان متقاضی انتقال پایه های اول تا چهارم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی  تحصیلی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایانی

8- تمديد مهلت ارائه مدارك هويتى و تحصيلى دانش آموزى كه به استناد ماده 33 آيين نامه اجرايى مدارس به صورت مشروط ثبت نام شده ‏است تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول

9- صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان فاقد شناسنامه  دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و همچنین تمدید رأی ثبت نام وادامه تحصیل آنان در سال های آتی در صورت عدم ارائه شناسنامه (تسلیم هرنوع گواهی یا مدرک تحصیلی منوط  به ارائه اصل شناسنامه است)امتیاز :

برچسب ها : آیین نامه ها،مجتمع های آموزشی و پرورشی،روستایی،عشایری،آموزش و پرورش , ایین نامه های مدارس،مجتمع های ترنم باران،مدارس روستایی تحت پوشش مجتمع ,
آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي نوشته شده در 01 / 11 / 1391 ساعت 0:3

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .