close
دانلود فیلم
وظایف مدیر مدرسه

جستجوگر پیشرفته


موضوع : مدیریت , اطلاعات عمومی ,

وظايف آموزشي و پرورشي : 

 

ـ كليه كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير مدرسه از نظر حسن اجراي امور پرورشي ، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئوليت تام دارد وظايف او بشرح زير مي باشد .

ـ نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي فوق برنامه و مراقبت در پيشرفت امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه بر مبناي برنامه هاي مصوب

ـ هدايت و همكاري با كاركنان آموزشي و اداري در حسن اجراي برنامه ها و وظايف مصوب و راهنمائي آنان در جهت هماهنگ ساختن فعاليت هاي روزانه و نيل به كيفيت مطلوي جريان كار آموزشي ، تربيتي و اداري مدرسه

ـ اقدام به تشكيل شوراها بويژه شوراي معلمان و گروههاي آموزشي ، پرورشي و نظارت مستقيم بر فعاليت های آنان از طريق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پيشنهادهاي ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ تشكيل جلسات عمومي اولياء دانش آموزان و كلاسهاي آموزش خانواده براي آنان

ـ اقدام به تشكيل انجمن اولياء و مربيان كشور در جلب مشاركت اولياء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات و انجام فعاليت هاي مربوط به ان بر طبق اساسنامه و دستورالعمل هاي 

صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجراي وظايف انجمن اولياء و مربيان

ـ حضور در كلاس درس معلمان ومربيان ومشاهده روش كاروتدريس آنان و مشاوره براي اصلاح پيشبرد روش ها

ـ دعوت از روحانيوين و صاحبنظران و اساتيد متعهد و اگاه به مسائل تعليم و تربيت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائي و ايجاد هماهنگي بين اولياء و مربيان در اجراي شيوه هاي تربيتي و ارتقاء فكري علمي و ايمان كاركنان مدرسه با هماهنگي منطقه ذيربط

ـ بررسي و شناسائي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان مدرسه كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي و كار آموزش هستند و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه

ـ شركت فعال در دوره هاي كارآموزي و گردهم آئيها جلسات پرورشي، آموزشي و اداري كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي مربوط تشكيل ميشود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسيها براي بهبود امور آموزشي ،پرورشي و اداري مدرسه از طريق طرح مسائل مربوط در شوراهاي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان

ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش اموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابيري كه همكاري و هماهنگي صميمانه بين آنان را فراهم اورد .

ـ كسب اطلاع مستمر و دقيق از پيشرفت يا عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اولياء و راهنمائي انان جهت نيل به پيشرفت كار مدرسه و رفع دشواريها .

ـ ابلاغ كتبي نتايج امتحان دانش آموزان و اعلام نظريات معلمين به اولياء دانش آموزان بمنظور بررسي علل رشد يا افت تحصيلي

ـ كوشش در گسترش فضاي مدرسه و تجهيز آن به نمازخانه ، سالن سخنراني ، كتابخانه و وسايل ورزشي بهداشتي و وسايل آموزشي ، پرورشي ديگر با بهره گيري از همكاري و خدمات فكري و اجرائي اولياء و انجمن اولياء و مربيان و افراد خير

ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان در دفاتر ذيربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهيزات وسايل كار و امكانات براي استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگي فعاليت در دروس عملي در ارزشيابي .

ـ كوشش در انجام فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروهها و انجمنها دانش آموزي با رعايت مقررات .

ـ همكاري و هماهنگي با ساير سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر .

ـ اقدام به ايجاد محيطي كاملاً مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان به خدا و تقوي و پيشگيري از نفوذ آفات فكري و اخلاقي و شكوفا شدن استعدادها .

ـ نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازين و دستورالعمل هاي مربوط

ـ نظارت براجراي مراسم صبحگاهي و برگزاري نماز جماعت

ـ سعي در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كمك با حفظ شئون و شخصيت آنان

ـ نظارت برحسن اجراي امتحانات كتبي ، شفاهي و عملي و نحوه تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان از سوي معلمان

ـ اهتمام در مورد شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري ، نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دارند با همكاري معلمان و ادقام در اصلاح و رفع مشكلات آنان به طرق مقتضي

ـ نظارت بر حسن اجراي امتحانات تشخيصي ، تدريجي ، پاياني دانش اموزان با رعايت مفاد آئين نامه و دستورالعمل ها

شرح وظایف مدير مدرسه 

- وظايف اداري

ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده

ـ پيشنهاد سازمان آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه حداقل يكماه قبل از شروع سال تحصيلي به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازماني

ـ تقسيم كار با توجه به شرح وظايف افراد و تنظيم برنامه كار هفتگي كلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان .

ـ ابلاغ مفاد آئين نامه ها و شرح وظايف معلمان و كاركنان و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي واصله به افراد ذيربط و نظارت و مراقبت كامل در اجراي آنها .

ـ رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غيبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و كوشش در اداره كلاس ها در صورت غيبت معلمان با همكاري معاون و ديگر معلمان و مربيان .

ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن ماداميكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروري و استثنائي

ـ داير نگهداشتن مدرسه در ايام تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستورالعمل هاي صادره از وزارت آموزش و پرورش

ـ نظارت مستقيم و دقيق بر تهيه و تنظيم دفتر امتحانات ، دفتر آمار ، ليست مشخصات دانش آموزان و نتايج امتحانات و كارنامه تحصيلي و ارسال بموقع گزارش هاي لازم به اداره آموزش و پرورش و تاييد مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل هاي مربوط

ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجراي امور مالي مدرسه و تنظيم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبناي مقررات مالي، كوشش در آماده بودن سوابق براي بررسي مقامات مربوط

ـ مراقبت كامل در تامين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رساندن كمكهاي اوليه براي افراد سانحه ديده و مطلع ساختن هرچه سريعتر اولياء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جريان امر در هر مورد كه اتفاقات غير منتظره در مدرسه وقع يابد

ـ اتخاذ تدابير لازم بمنظور مراقبت بر جريان فعاليتهاي رسمي و جنبي آموزشي ، پرورشي دانش آموزان اوقات رسمي و فوق برنامه .

ـ نظارت بر حسن انجام وظايف كليه كاركنانا مدرسه و تنظيم پرونده خدمت براي هر يك و ثبت چگونگي كار و رفتار و حضور و غياب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشيابي مداوم كامل .

ـ تشكيل جلسه شوراي معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب يكي از معلمان يا معاونين مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاري امتحانات و همكاري با مدير بمنظور حسن اجراي امتحانات

ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشكلات احتمالي كاركنان مدرسه و كوشش در زمينه رفع گرفتاري ها در حد اماكن

ـ شناسائي كاركنان علاقه مند ، شايسته و فعال و معرفي به مقامات ذيربط جهت تقدير و تشويق آنان و همچنين شناسائي افراد كم كار و سهل انگار و خاطي و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ پاسخگوئي به سوالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط

ـ نظارت بر تنظيم و استفاده صحيح و كامل از دفتر كلاسي روزانه دانش آموزان از سوي معلمان و مراقبت در نگهداري آن

ـ انجام وظايف كاركنان اداري مدرسه در غياب آنان با همكاري ديگر كاركنان و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينهامتیاز :

برچسب ها : وظایف مدیر مدرسه , وظیفه مدیر , شرح وظایف مدیران مدارس , مدیران آموزش و پرورش , مهمترین وظایف معلمان و مدیران , مدارس ابتدایی و متوسطه ,
وظایف مدیر مدرسه نوشته شده در سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 23:27

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

مطالب تصادفی
نمونه سوال امتحانی
شب چله یا شب یلدا
آبدیت ویندوز
تقریب زدن
جدول ضرب جدید
آزمون سنجش ضریب هوشی
سوالات عربی پایه سوم راهنمایی
ریاضی پنجم
تغییرات فیزیکی
ترفندهای ساده برای آموزش تغذیه
تفکر و پژوهش
زندگی نامه لویی پاستور
نرم افزار ازمون انلاین
طرح درس سالانه ششم
پنج شاخصه مهم برای معلمان جذاب
گروههای آموزشی
آزمون عملکردی هدیه های آسمان
درخت بخشنده
هم خانواده
کلیدهای میانبر کیبورد
مدرسه
فیلم و کلیپ آموزشی
پرسش مهر 96
روشهای جلوگیری از هک وای فای
الفبای شادی
پاورپوینت های پنجم
فواید آزمون عملکردی
طرح درس سالانه کتب پنجم
سوالات هماهنگ پنجم
نگارش جدید توصیفی tosifi
طرح درس تاریخ پنجم
شما چه رنگی هستید؟
سنجش و اندازه گیری درقرآن
ترفندهای ورد
بازی رایانه ای
همایش یک روز برای فردا
شعر ایران
قضاوت نادرست
اشکال هندسی
شناسنامه سلامت
جمع
انواع سال
طرح درس چندپایه
نگارش های سیستم توصیفی
آزمون های آنلاین
اهداف دوره ابتدایی
چرخه آب
بازی پرتاب وزنه
فارسی پایه اول
تبدیل عکس به متن
لینک دوستان
ارسال لینک
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .